Inițiative în derulare

Inițiative în derulare

Departamentul Societate competitivă​

EU-STRAT (UE și țările Parteneriatului Estic): o analiză profundă și evaluare strategică 2016 - 2019

Durată: Aprilie 2016 - Aprilie 2019

Finanțare: Comisia Europeană

Scop: Elaborarea unei evaluări strategice privind influența UE asupra situației socio-economice a țărilor Parteneriatului Estic.  

Cartografierea sectoarelor vulnerabile din țările Parteneriatului Estic Ianuarie 2015 - Iunie 2016​

Durată: Ianuarie 2015 - Iunie 2016

Finanțare: Visegrad

Implementare: Institutul de Economie Mondială HAS (IWE), Ungaria în parteneriat cu  Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Moldova; Centru de Cercetări al Asociației pentru Politică Externă din Slovacia, Slovacia; Institutul pentru Cercetări Economice și Consultanță Politică, Ucraina; Centru pentru Cercetări Sociale și Economice (CASE), Polonia și Centru pentru Cercetări Sociale și Economice Belarus (CASE BELARUS), Belarus.

Scop: Elaborarea unei platforme de discuții pe marginea celor mai importante probleme din țările Parteneriatului Estic  

Activități: 3 rapoarte în 700 de exemplare; 

               3 Workshop-uri 

               2 Mese Rotunde

               1 Conferință finală

Implicarea jurnaliștilor locali în activități de formare a aptitudinilor de scriere a materialelor jurnalistice în domeniul integrării europene Septembrie 2015 - August 2016

Durată: Septembrie 2015 - August 2016

Finanțare: Ambasada Finlandei

Scop: De a consolida capacitățile jurnaliștilor din instituțiile media să reflecteze subiecte din domenii prioritare pentru R. Moldova, cum ar fi: Partidele politice; Acordul de Asociere și integrarea europeană; Egalitatea de gen și drepturile omului; Finanțe și bănci, economie, agricultură; Politici sociale: șomajul, angajarea în câmpul muncii, sistemul de sănătate, pensiile, etc.; Educația; Integrarea minorităților etnice.

Activități: Conferința de lansare

                7 seminare de instruire

                1 studiu 

Departamentul Buna guvernare în sectorul public

Instruirea aleșilor locali 2015-2016

Durată: Februarie 2015 - August 2016

Finanțare: Hanns-Seidel-Stiftung

Scop: Familiarizarea noilor aleși locali cu principiile de organizare și funcționare a administrației publice locale; elaborarea politicilor publice; descentralizarea financiară prin bugete locale performante și eficientizare prestării serviciilor publice.

Programul bunelor practici 

Durată: Februarie 2016 - Decembrie 2016

Finanțare: Consiliul Europei

Scop: De a identifica, valorifica şi disemina bunele practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova, contribuind astfel la eficientizarea guvernării. În perioada 2005 – 2013, peste 300 de comunități din Republica Moldova și-au împărtășit bunele practici care au fost publicate în 3 antologii, iar 44 de practici de succes au devenit subiectul a 4 filme documentare distribuite în rândul reprezentanților autorităților publice din toată țara.

Instruirea Consilierelor locale Octombrie 2015 -Iulie 2016

Durată: Octombrie 2015 - Iulie 2016

Finanțare: PNUD Moldova

Scop: Consilierea capacităților femeilor consiliere locale din 10 raioane ale țării, aflate la primul mandat

Implicarea tinerilor în procesul decizional la nivel local 2016

Durată: Ianuarie 2016 - Decembrie 2016 

Finanțare: Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe prin intermediul programului Transition

Scop: De a oferi tinerilor din 9 centre raionale ocazia de a se familiariza cu activitatea administrației publice locale, de a spori spiritul civic și implicarea acestora în viața democratică a localităților selectate 

Stimularea măsurilor de consolidare a încrederii dintre Chișinău și Tiraspol 2014-2016

Durată: 2014 - Octombrie 2016

Finanțare: Ambasada României și PNUD Moldova

Scop: Stimularea discuțiilor privind implementarea Acordului de Asociere cu UE în regiunea transnistreană prin identificarea unor soluții pragamatice și eliminarea barierelor dintre Chișinău și Tiraspol pentru a îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor și activitatea agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Activități: 6 Mese Rotunde cu participanți ai autorităților centrale de la Chișinău și membri ai societății civile și mediului de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului; 6 Policy Brief-uri; O vizită de studiu la Galați

Departamentul Economie de piaţă funcţională

Republica Moldova își va dezvolta satele și orașele după exemplul Estoniei în cadrul proiectului ”Dezvoltarea locală ca instrument de dezvoltare rurală. Moldova – Estonia.

Durata proiectului este: septembrie 2016 - martie 2018

Finanțator este Ministerul de Externe al Estoniei.

Dezbateri economice on-line ”60 d eminute de realism economic” 2015-2016

Durată: Septembrie 2015 - Septembrie 2016

Finanțare: Radio Europa Liberă și IDIS ”Viitorul”

Scop: Crearea unei platforme de dezbateri specializate pe subiecte de politici publice ca produs analitic specializat de evaluare, susținere și mobilizare a reformelor în RM. Pe durata proiectului de 12 luni, planificăm organizarea unei (1) dezbateri pe săptămână, în cadrul fiecăreia se va organiza cîte un singur subiect. IDIS va invita la aceste dezbateri reprezentanți ai mediului academic, ai sectorului asociativ și / sau ai comunității de afaceri, decidenți publici și guvernamentali, reprezentanți ai autorităților locale și regionale, politicieni și funcționari publici, partide politice, cei care vor putea interveni cu întrebări, precizări sau reacții la subiectul abordat, cu medierea moderatorului acestor dezbateri.

Consolidarea dialogului public-privat prin intermediul agendei naţionale a businessului în R.Moldova

Scopul proiectului: Obiectivul acestui proiect este de a consolida eforturile convergente ale businessului mic şi mijlociu din Republica Moldova în vederea reprezentării şi protejării efective a intereselor mediului privat de afaceri în dialogul lor cu puterea de stat şi autorităţile publice de orice nivel. Proiectul urmăreşte să întărească capacitatea instituţională şi performanţele profesionale ale asociaţiilor de business existente în Republica Moldova. O componentă importantă a eforturilor preconizate în cadrul acestui proiect se referă la evaluarea necesităţilor mediului de afaceri, sistemul de reprezentare al intereselor antreprenoriale şi sistemul de relaţii întreţinut în acest moment între diversele autorităţi publice şi business. Evaluarea acestor necesităţi printr-o diagnosticare cuprinzătoare a asociaţiilor de business va contribui la adaptarea instrumentelor de asistenţă şi interacţiune a programelor CIPE la mediul şi necesităţile specifice de dezvoltare a businessului din Republica Moldova. Instruirea şi susţinerea liderilor de asociaţii de business de către experţi cu renume ai CIPE şi IDIS va servi, la rândul său, drept platformă de comunicare, mobilizare şi transfer a unor experienţe performante menite să apere şi să formuleze interesele complexe ale antreprenoriatului mic şi mijlociu.

Partenerii noştri vor fi susţinuţi în efortul de consolidare a influenţei mediului de afaceri la discutarea celor mai arzătoare subiecte de politică economică a ţării, la consultarea autorităţilor legislative şi executive în etapele când sunt discutate amendamente şi schimbări de legislaţie, politici bugetare şi fiscale, precum şi definirii unui cadru eficient pe plan juridic şi practic de protejare şi apărare a intereselor specifice ale mediului de afaceri din Republica Moldova. Cu sprijinul CIPE şi a unei largi comunităţi de asociaţii de business, intenţionăm să invităm experţi de prim calibru din lumea businessului, a economiei aplicate, şi a cercurilor asociative de business, în cadrul unor evenimente publice lansate pe parcursul anului 2008 prioritar pentru nevoile specifice ale Republicii Moldova, conferinţe regionale şi internaţionale organizate la Chişinău ori înafara capitalei, cu scopul de a cristaliza atitudinea, dar şi condiţiile existenţei unui mediu viabil, sănătos şi modern de funcţionare a antreprenoriatului privat, reprezentat de asociaţii de business consolidate, puternice şi credibile.

Proiect finanţat de către CIPE-NED.

Construirea unui sistem transparent și durabil de achiziții publice printr-un proces de monitorizare permanent Ianuarie 2016 - August 2016

Durată: Ianuarie 2016 - August 2016 

Finanțare: Policy Association for an Open Society (PASOS), din Republica Cehă, sub-grant oferit în cadrul proiectului “Partners in Empowerment” (ENPI/2014/354-731), finanțat de Comisia Europeană prin programul  Neighbourhood Civil Society Facility (European NeighbourhoodandPartnership Instrument) Regional actions

Scop: Consolidarea capacităților autorităților contractante, dar și a specialiștilor/experților din domeniul sistemului național de achiziții publice, monitorizarea desfășurării procedurilor de achiziții publice cu evaluarea impactului asupra utilizării eficiente a banilor publici și creșterea gradului de informare și sensibilizare a opiniei publice referitor la necesitatea asigurării transparenței și eficienței sistemului național de achiziții publice.

Evaluare de politici și monitorizare a rezultatelor în scopul apropierii Republicii Moldova de standardele europene democratice 2016

Durată: Aprilie 2016 - Decembrie 2016

Finanțare: Fundația Est-Europeană

Parteneri: CALM, Promo-LEX

Scop: De a stimula coordonarea priorităților în eficientizarea reformelor sectorului public în Republica Moldova prin statul de drept și economia liberă, descentralizarea efectivă și protejarea drepturilor omului. Prin constituirea unei Platforme comune, organizațiile constitutive, IDIS, CALM și Promo-LEX, își vor coordona acțiunile în vederea unor activități de advocacy pro-activ. Vor monitoriza anumite reforme economice sectoriale - Business, Sectorul Energetic, Sectorul Financiar – Bancar, precum și reforme ce țin de buna guvernare – justiție, situația drepturilor omului, securitatea publică, concomitent cu monitorizarea procesului de descentralizare a puterii în stat (finanțele locale, proprietatea, statutul autonomiei locale). Organizațiile care au format Platforma vor interacționa activ cu alți actori ai societății civile, decidenți, sectorul privat.

Buna guvernare în sectorul public

Cutting edge improvements in the public procurement system in the Republic of Moldova through inclusiveness, creativity and law-abiding practices

Durată: martie 2017 - septembrie 2019

Finanțare: Delegația Uniunii Europene

Obiective specifice:

1.Consolidarea rolului de watchdog al societății civile în buna guvernare economică, asigurând o mai mare transparență a achizițiilor, prin asigurarea faptului că resursele publice sunt utilizate în intereseul cetățenilor.

2.Asistarea autorităților guvernamentale, autorităților de regelementare în achiziții publice și autorităților contractante de reglementare în achiziții publice și autorităților contractante să respecte principiile de bună guvernare (transparență, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate), în scopul de a îmbunătăți sistemul de achizțiii publice și, prin urmare, calitatea investițiilor publice.

3.Asigurarea unui acces mai larg publicului la informațiile relevante în sistemul de achizții publice referitoare la întreg ciclul de achiziții.

4.Contribuirea la crearea unui sistem eficace de soluționare a contestațiilor în achizțiiile publice prin monitorizare permanentăși consolidare a capacităților.

Rezultate aștepate 

- organizațiile societății civile, mass media și publicul larg mai conștient și mai activi în verificarea achizițiilor publice 

- un acces mai larg a publicului la infromațiile privind achizițiile publice, prin crearea unui portal deschis pentru achiziții publice

- un ghid de monitorizare a achizțiilor publice dezvoltat pentru a sprijini societatea civilă în monitorizarea achzițiilor publice 

- autoritățile publice mai responsabile, asigurându-se că fondurile publice sunt utilizate în conformitate cu scopul înaintat, că funcționarii îndeplinesc standardele profesionale înalte de cunoștință și integritate 

- un mai bun dialog între autorități și societatea civilă pentru un mai bun cadru legal în vederea sporii transparenței și eficienției în achizțiile publice

- un sistem de achizții naționale modernizat, care respectă standardele recunoscute la nivel internațional, asigurând o mai mare eficiență în utilizarea fondurilor publice

 

Cartografierea sectoarelor vulnerabile din țările Parteneriatului Estic Ianuarie 2015 - Iunie 2016​

Durată: Ianuarie 2015 - Iunie 2016

Finanțare: Visegrad

Implementare: Institutul de Economie Mondială HAS (IWE), Ungaria în parteneriat cu  Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Moldova; Centru de Cercetări al Asociației pentru Politică Externă din Slovacia, Slovacia; Institutul pentru Cercetări Economice și Consultanță Politică, Ucraina; Centru pentru Cercetări Sociale și Economice (CASE), Polonia și Centru pentru Cercetări Sociale și Economice Belarus (CASE BELARUS), Belarus.

Scop: Elaborarea unei platforme de discuții pe marginea celor mai importante probleme din țările Parteneriatului Estic  

Activități: 3 rapoarte în 700 de exemplare; 

               3 Workshop-uri 

               2 Mese Rotunde

               1 Conferință finală

Implicarea jurnaliștilor locali în activități de formare a aptitudinilor de scriere a materialelor jurnalistice în domeniul integrării europene Septembrie 2015 - August 2016

Durată: Septembrie 2015 - August 2016

Finanțare: Ambasada Finlandei

Scop: De a consolida capacitățile jurnaliștilor din instituțiile media să reflecteze subiecte din domenii prioritare pentru R. Moldova, cum ar fi: Partidele politice; Acordul de Asociere și integrarea europeană; Egalitatea de gen și drepturile omului; Finanțe și bănci, economie, agricultură; Politici sociale: șomajul, angajarea în câmpul muncii, sistemul de sănătate, pensiile, etc.; Educația; Integrarea minorităților etnice.

Activități: Conferința de lansare

                7 seminare de instruire

                1 studiu 

EU-STRAT (UE și țările Parteneriatului Estic): o analiză profundă și evaluare strategică 2016 - 2019

Durată: Aprilie 2016 - Aprilie 2019

Finanțare: Comisia Europeană

Scop: Elaborarea unei evaluări strategice privind influența UE asupra situației socio-economice a țărilor Parteneriatului Estic.  

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri