Politici sociale

Politici sociale

Din perspectiva socială, în procesul de analiză și elaborare a politicilor publice accentul cade asupra problemelor de protecție și incluziune socială, de integrare comunitară, educație și sănătate, îmbătrânire incluzivă, migraţie/mobilitate a forţei de muncă, reducere a inegalităţii şi eradicare a sărăciei.

 • Reforma structurală a învăţământului: între angajamente, oportunităţi şi constrângeri
  Anul: 2007 Autor: Sergiu Lipcean
  Reforma structurală a învăţământului, în particular pe dimensiunea educaţiei preuniversitare, a încins spiritele în cadrul AIE 2. Principalii protagonişti ai conflictului pe marginea acestui subiect PDM şi PLDM au fost antrenaţi într-un schimb de replici şi acuzaţii reciproce privind diverse aspecte ale reformei educaţionale într-un context postelectoral destul de complicat pentru alianţă…
 • CUM SĂ COMUNICĂM ÎN MOD EFICIENT pentru a fi ascultaţi, auziţi, acceptaţi
  Anul: 2007 Autor: IDIS Viitorul
  Astăzi, toată lumea comunică. O organizaţie care se respectă are acum şi o serie de strategii – printre care vom găsi în mod obligatoriu şi o strategie de comunicare. O organizaţie care are necazuri spune că are „o problemă de comunicare”…
 • MANAGEMENTUL CUNOŞTINŢELOR. Un manual util pentru comunităţile de practicieni ai inovaţiei sociale
  Anul: 2007 Autor: Igor Munteanu, Veaceslav Ioniță
  Într-un secol supraaglomerat de noutăţi și date noi, am devenit tot mai preocupaţi de felul în care reușim să gestionăm informaţia. Este firesc să ne întrebăm dacă această preocupare sporită din ultimul deceniu pentru modul în care înţelegem să gestionăm accesul la cunoștinţe noi în societate reprezintă cu adevărat o condiţie obiectivă a dezvoltării sau o modă trecătoare…
 • Modelul familiei în tranziţie şi răspunsul politicilor publice la schimbările de valori şi structuri sociale în Republica Moldova
  Anul: 2008 Autor: IDIS Viitorul
  Presiunile exercitate de tranziţia economică şi socială pe care o parcurge RM după destrămarea URSS afectează în mod profund structura, comportamentul şi evoluţia familiei, ca unitate socială de bază a societăţii. Reprezentând cea mai relevantă unitate de măsurare a relaţiei dintre individ şi comunitate, familia transmite în mod continuu date, informaţii şi opinii cu privire la mediul social în care se găseşte individul …
 • Policy brief: Finanţarea educaţiei preuniversitare
  Anul: 2008 Autor: IDIS Viitorul
  Republica Moldova a cunoscut poate cea mai dramatică tranziţie după 1991, în comparaţie cu alte republici ex-sovietice. Inegalităţile sociale au crescut rapid odată cu trecerea la economia de piaţă şi constituirea noului stat. Declinul economic şi pierderea celei mai industrializate părţi ale republicii, după conflictul din 1992, a condus la scăderea rapidă a PIB.
 • Educaţia preşcolară în Republica Moldova din perspectiva incluziunii şi a echităţii sociale
  Anul: 2008 Autor: Natalia Vlădicescu
  Problematica accesului la educaţia timpurie persistă în societatea noastră, fiind condiţionată atât de factori obiectivi, cât şi de cei subiectivi. Deşi în ultimii ani a crescut ponderea copiilor ce frecventează grădiniţa de la 96,5 mii în 2001 la 116,2 mii în 2006, iar în această perioadă numărul de locuri disponibile în instituţiile preşcolare s-a mărit cu 14 mii, totuşi un număr semnificativ de copii rămân în afara procesului de educaţie preşcolară, rata de înrolare în instituţiile preşcolare fiind de 70,1%...
 • Tendinţe şi Politici Migraţioniste în regiunea Mării Negre: cazurile R. Moldova, României şi Ucrainei
  Anul: 2008 Autor: Institutul pentru Politici Publice (București)
  Migraţia, fie legală sau ilegală, este una din principalele provocări de securitate, stabilitate şi dezvoltare economică ale Regiunii Mării Negre. Factorii, cum ar fi conflictele etnice şi teritoriale nesoluţionate, nesiguranţa frontierelor, instituţii democratice slabe şi sărăcia, creează condiţii pentru migraţia necontrolată din sau prin regiune spre Europa de Vest. Cu toate că ultima rundă a extinderii UE a catalizat procesul de instituţionalizare a cooperării regionale în politica migraţionistă, ţările Mării Negre continuă să abordeze problemele migraţiei în mod separat…
 • Impactul politicilor administraţiei publice centrale asupra sistemului universitar din Republica Moldova
  Anul: 2009 Autor: Valeriu Sainsus
  Îmbătrânirea este un eveniment inevitabil al vieţii. Structura demografică a populaţiei de pe glob suferă schimbări radicale, crescând numărul persoanelor în etate şi aceasta atestă faptul că perioada de tranziţie demografică care caracterizează secolului XX trece cu paşi rapizi într-o etapă a îmbătrânirii populaţiei de pe glob, caracteristică secolului XXI.
 • Studiu asupra Sistemului de Protecţie Socială şi Incluziunea Socială în Republica Moldova
  Anul: 2010 Autor: IDIS Viitorul
  Scopul acestui raport este de a evidenţia cele mai importante evoluţii şi caracteristici ale sistemului de protecţie socială şi sănătate din Republica Moldova, în special prin analiza impactului politicilor publice asupra categoriilor vulnerabile şi marginalizate ale populaţiei. Raportul prezintă o descriere succintă a tendinţelor în domeniul macroeconomic, fiscal, demografic, în sfera educaţiei şi pieţei de muncă şi face o analiză minuţioasă a sistemului protecţiei sociale, sărăciei, sistemului de pensii şi de ocrotire a sănătăţii…
 • Educaţia vocaţională la răscruce: o analiză a deciziilor de politici în sistemul învăţământului mediu de specialitate în RM
  Anul: 2010 Autor: Sergiu Lipcean
  Învăţământul vocaţional din Republica Moldova se află într-o criză profundă. Această criză este demonstrată de traiectoria parcursă de sistemul de instruire profesională, care a plutit în derivă în ultimii 20 de ani. Această situaţie este valabilă atît pentru învăţământul secundar profesional (ÎSP), cât şi pentru învăţămîntul mediu de specialitate (ÎMS).
 • Păstrarea patrimoniului cultural istoric al Moldovei, o provocare a modernităţii
  Anul: 2011 Autor: Ion Ștefăniță
  Din momentul proclamării independenţei (1991), Republica Moldova a depus eforturi pentru a dezvolta o societate democratică şi pentru a construi un cadru legal bazat pe aspiraţiile sale, inclusiv în domeniul protejării patrimoniului cultural…
 • Tensiunile sociale în urma înregistrării Ligii Islamice în R. Moldova. E timpul pentru o dezbatere profundă asupra Legii privind cultele religioase?
  Anul: 2011 Autor: Ghenadie Mocanu
  La 14 martie 2011, Ministerul Justiţiei al R. Moldova a înregistrat Liga Islamică în calitate de cult religios ce reuneşte mai multe asociaţii de musulmani. Acţiune care a nemulţumit reprezentanţii bisericii ortodoxe, cult majoritar în R. Moldova…
 • Geopolitica ortodoxiei şi relaţia stat-biserică în Republica Moldova
  Anul: 2011 Autor: Eduard Țugui
  Preoţii din primele temple au organizat comunităţile neolitice şi au facilitat articularea primelor oraşe-state şi imperii antice mesopotamiene. Religia şi statul formau împreună o singură putere supraomenească, iar odată cu extinderea civilizaţiei în arealul euroasiatic, s-a extins şi această formulă mixtă de sacru şi profan care permitea coeziunea societăţilor antice…
 • Problema compatibilităţii dintre statutul ocupaţional al femeii şi rolul ei matern
  Anul: 2013 Autor: Olga Gagauz, Mariana Buciucianu-Vrabie
  Actuala situație demografică a Republicii Moldova se caracterizează prin tendințe negative, problema principală constituind reducerea continuă a numărului populației și îmbătrânirea demografică a acesteia. Cercetările demografice demonstrează că principala cauză a declinului demografic este scăderea bruscă a natalității care s-a produs după anul 1990.
 • Epopeea bacalaureatului: în căutarea unei soluții imposibile
  Anul: 2013 Autor: Sergiu Lipcean
  Desfăşurarea examenelor de bacalaureat din anul curent se anunţă a fi un subiect de interes public major care deja a stârnit reacţii diverse din partea mai multor factori interesaţi, aceştia fiind plasaţi pe părţi adverse ale baricadei…
 • Organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova: evoluţie, activităţi şi perspectivele dezvoltării evoluţie, activităţi şi perspectivele dezvoltării
  Anul: 2013 Autor: Eduard Țugui
  Republica Moldova cunoaşte, împreună cu întreaga omenire, una dintre marile transformări date să le trăiască pe parcursul istoriei o societate. Comunitatea internaţională şi fiecare stat în parte are de soluţionat două mari probleme ale deceniului ce urmează – arhitectura internaţională de securitate şi revenirea economiei mondiale pe creştere sustenabilă – care vor determina în mare măsură paradigma de dezvoltare globală a secolului XXI.
 • Procesul de reformă structurală a învățământului preuniversitar: rezultate, probleme, perspective
  Anul: 2014 Autor: Veaceslav Berbeca
  Reforma structurală din învățământ, care prevede optimizarea instituțiilor de învățământ preuniversitar și preșcolar, este deja la al treilea an de implementare. Fiind un proces care presupune costuri sociale substanțiale, subiectul optimizării a suscitat controverse și conflicte în societatea moldovenească…
 • Reformele sociale din Republica Moldova: un caz particular – reforma sistemului de pensii
  Anul: 2014 Autor: Cornel Ciurea
  Reformele promovate în Republica Moldova în perioada 2009-2013 au caracter diferit și urmăresc finalități distincte. Reformele cele mai vizibile și mediatizate – precum cele din domeniul educației și justiției – nu sunt neapărat i cele mai importante întrucât ele nu reușesc să modifice în mod esențial structurile ascunse și informale care dau sens vieții sociale…
 • Noua politică migraționistă a Rusiei și impactul politic asupra Republicii Moldova
  Anul: 2014 Autor: Marian Cepoi
  La moment, se estimează că în Rusia se află peste 11 milioane de cetățeni străini. Din ei, doar 1,8 milioane au permis de lucru sau autorizații. O altă parte au venit la studii, tratament sau în scopuri turistice. Rămân 3,6 milioane de cetățeni care formează așa-zisul grup de risc..
 • Informarea societății moldovenești despre procesul de integrare europeană: între acțiuni întârziate și manipulare
  Anul: 2014 Autor: Marian Cepoi
  Necesitatea redactării unui studiu complex la această temă a apărut odată cu parafarea Acordului de Asociere, ceea ce a însemnat că relațiile bilaterale dintre țara noastră și Uniunea Europeană trec într-o altă etapă, mult mai avansată și complexă. Odată cu inițierea implementării Acordului de Asociere, procesul de integrare europeană va influența direct toată societatea, fiecare cetățean. Chiar imediat după semnare, mediul de afaceri, agricultorii vor trebui să cunoască aspectele funcționării zonei de liber schimb cu UE. Și cei care vor să călătorească fără vize în spațiul Schengen au nevoie de informare tehnică.
 • Raport sinteză al Audierii Publice ”În ce măsură sistemul educaţional din Republica Moldova satisface nevoile de forţă de muncă ale companiilor?”
  Anul: 2014 Autor: Agenda Națională de Business
  Instituţiile de învăţământ nu cunosc bine situaţia reală, schimbările, necesităţile şi cerinţele pieţei muncii (sau nu întreprind măsuri în vederea corelării ofertei de cadre cu cererea de pe piaţă). Există o „rigiditate” a sistemului educaţional, care nu reuşeşte să se adapteze rapid schimbărilor de pe piaţa muncii şi cerinţelor companiilor. Din această cauză, deseori sistemul educaţional este „rupt” de necesităţile reale ale economiei şi nu reuşeşte să adapteze rapid programele de învăţământ odată cu schimbările tehnice şi tehnologice din economie…
 • Indicele Integrării Europene 2014
  Anul: 2014 Autor: IDIS Viitorul
  UE ar trebui să facă diferența statele din partenerul estic, și să ofere sprijin Ucrainei…
 • Organizaţiile Societăţii Civile din Republica Moldova: evoluţia, sustenabilitatea şi participarea la dialogul politic
  Anul: 2015 Autor: IDIS Viitorul
  Prezentul studiu evaluează organizațiile societății civile active în domeniul mediului ambiant din Republica Moldova, identifică actorii cheie, examinează potențialul de a elabora, influența și monitoriza politicile naționale și regionale, evaluează capacitatea de a purta un dialog politic cu autoritățile centrale și locale…
 • Impactul politicilor de ocupare a forței de muncă asupra situației pieței muncii din RM
  Anul: 2015 Autor: Dorin Vaculovschi
  Timp de două decenii şi mai mult, de când Republica Moldova a purces pe drumul anevoios şi sinuos de constituire a unei economii independente, bazată pe raporturile economice de piaţă, problema ocupării forţei de muncă se află în centrul atenţiei factorilor de decizie…​
 • Studiul politicilor de reducere a sărăciei în RM
  Anul: 2015 Autor: Mariana Iațco
  Fenomenul sărăciei reprezintă o preocupare importantă pentru multe guverne și continuă să afecteze un procent considerabil din numărul populației la nivel global. În ultimele decenii, problema sărăciei rămâne prezentă pe agenda multor guverne, în pofida dezvoltării economice și tehnico-informaționale…​
 • Politica familiei în condiții de criză demografIcă: lacune,confuzii și dileme
  Anul: 2015 Autor: Valeriu Sainsus
  Politica familială cere o restructurare a măsurilor şi a valorilor pentru a depăşi prăpastia şi criza demografică cu care se confruntă în prezent țara noastră. Combinaţia „politică demografică” trebuie înlocuită treptat cu „politica familială”…​
 • Soluții de finanțare durabilă a sistemului de sănătate din Republica Moldova
  Anul: 2015 Autor: Mariana Iațco
  Acest studiu are drept obiectiv contribuirea la îmbunătățirea politicilor de finanțare a sistemului de sănătate din Republica Moldova, prin promovarea și susținerea eficienței în sistemul de sănătate. Scopul studiului este de a prezenta, într-un document de sinteză, soluții viabile pentru finanțarea sistemului de sănătate…​​
 • Impactul economiei sociale asupra perspectivelor de dezvoltare durabilă a țării
  Anul: 2015 Autor: Dorin Vaculovschi
  Tranziţia la economia de piaţă prin care a trecut Republica Moldova, precum şi alte foste ţări socialiste, a dus la creşterea bunăstării a unei părţi din populaţie, lăsându-i, pe de altă parte, pe mulţi cetățeni într-o stare de sărăcie profundă…​
 • Indexarea pensiilor – subtilități de sistem sau abuz economic al statului !?
  Anul: 2015 Autor: Valeriu Sainsus
  Pensia este unica sursă de existență a pensionarilor. Subiectul pensiilor nu este o simplă tratare a situației economice deplorabilă în care s-a pomenit țara, dar și o reflectare a condițiilor precare de viață în care s-a pomenit o parte considerabilă a societății…​
 • CBS AXA: Percepția cetățenilor asupra stării sociale
  Anul: 2015 Autor: Vasile Cantarji, Ion Jigău
  Utilizarea pe larg a noțiunii de opinie publică abundă în aplicări denaturate, cu numeroase substituții și apelări la această sintagmă drept paravan de invocare a incontestabilității unei idei prin a-i acorda statutul de susținută de toți / pe larg…​
 • Monitorul Social, nr. 2, iunie 2008
  Anul: 2008 Autor: Viorica Antonov
  Acest sondaj reflectă interesul IDIS Viitorul de a evalua viața în familie și formele sale instituționalizate, sistemul valorilor și obiceiurilor culturale, precepția politicilor sociale …
 • Monitorul social. Tendinţe şi aşteptări sociale faţă de schimbările anticipate în anul 2009. Nr.3
  Anul: 2009 Autor: Viorica Antonov
  Acest sondaj reflectă interesul IDIS Viitorul de a evalua dinamica opţiunilor sociale, economice şi sociale, în ajunul campaniei electorale din anul 2009. Scopul lui este de a contribui la crearea unei mai bune înţelegeri asupra dezvoltării în RM a unei societăţi democratice, deschise şi pluraliste, mediatizând rezultatele lui, încurajând reflecţia critică şi asumarea integrală a diversităţii sociale, economice şi naţionale…
 • Monitorul Social, nr. 1, 2009
  Anul: 2009 Autor: Petru Negură, Tatina Solonari, Olsea Cruc
  Situat între învăţămîntul secundar şi cel superior, învăţămîntul mediu de specialitate (reprezentat de colegii, în număr de 46 la ora actuală în Republica Moldova) se află într-un impas funcţional, însoţit de o criză de identitate şi de legitimitate…​
 • Protecţia pensionarilor: priorităţi şi dezbateri curente
  Anul: 2010 Autor: Viorica Antonov, Tatiana Solonari, Olesea Cruc
  Subiectul pensionarilor nu este o simplă tratare a situaţiei economice deplorabile şi a condiţiilor de viaţă aproape infernale pentru majoritatea persoanelor în etate, ci şi analiza unui sistem compus de variabile ce interacţionează între ele…​
 • Exodul de creiere: provocări, consecinţe, căi de acţiune
  Anul: 2010 Autor: Olesea Cruc, Viorica Antonov, Tatiana Gamanji
  Prezentul număr vine să analizeze un segment socio-economico-demografic îngust, dar foarte important prin impactul pe care îl are asupra economiei oricărui stat – exodul de creiere sau forţei de muncă înalt calificate…​
 • Integrare, oportunităţi egale şi protecţie a persoanelor cu dizabilităţi
  Anul: 2010 Autor: Viorica Antonov, Lucia Gavriliță, Tatiana Gamanji
  Societatea trăieşte după regulile de funcţionare economică şi socială, iar rezultatul acestei conduite este unul marginal, căci deschide porţile tuturor problemelor de sărăcie, excluziune socială, traficului de fiinţe umane…
 • Necesităţi în dezvoltarea unui sistem naţional de asistenţă medicală pentru persoanele vârstnice
  Anul: 2010 Autor: Andrei Mecineanu, Constantin Ețco, Dorin Rotaru, Vladislav Badan
  Îmbătrânirea populaţiei reprezintă o schimbare demografică semnificativă care afectează cel mai mult societatea moldovenească. Acest fenomen are un ecou profund asupra tuturor sferelor vieţii. De rând cu importante provocări și consecinţe de ordin economic și social, există și implicaţii importante…
 • Abandonul copilului în Republica Moldova: actori, soluţii şi lacune
  Anul: 2011 Autor: Viorica Antonov, Tatiana Gamanji
  În ultimii ani, în Republica Moldova au avut loc unele progrese în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a familiei: a fost creat serviciul de asistenţă socială comunitară, au fost dezvoltate servicii pentru copiii aflaţi în dificultate…
 • Gândirea critică şi creativă în contextul sistemului de învăţământ din Republica Moldova
  Anul: 2011 Autor: Viorica Antonov
  Schimbările de ordin social şi politic care s-au produs în societăţile post-socialiste acum 20 de ani au marcat şi sistemul educaţional, care a continuat cu o evoluţie deosebită spre o societate modernă, pluralistă şi deschisă, cu valori democratice bine exprimate…​
 • Copilul născut în afara căsătoriei: realităţi şi consecinţe
  Anul: 2011 Autor: Olga Gagauz
  Subiectul naşterilor extraconjugale nu este nou, acesta fiind prezent la diferite etape ale dezvoltării istorice a societăţii. O pondere înaltă a copiilor născuţi de mame singure a fost înregistrată după cel de-al Doilea război mondial din cauza disproporţiei dintre sexe, care s-a format în urma pierderilor imense în rândul populaţiei masculine…​
 • Politicile în domeniul parteneriatului public-privat în sănătate
  Anul: 2011 Autor: Andrei Mecineanu, Iurie Malanciuc
  Sănătatea este un sector esenţial al activităţii administraţiei publice centrale şi locale, reprezentând o parte importantă din cheltuielile totale ale administraţiei publice şi având un impact semnificativ asupra unui număr mare de cetăţeni.​..
 • Dimensiunea egalităţii de gen şi măsuri pentru avansarea femeilor pe piaţa forţei de muncă
  Anul: 2011 Autor: Viorica Antonov
  Implicarea activă a femeilor pe piaţa muncii înseamnă utilizarea unui mare potenţial de talente a unei societăţi moderne, care trebuie să fie asigurată de implementarea şi respectarea principiului egalităţii de şanse. Anume acest principiu a pus bazele unei societăţi moderne în termeni de amplificare a calităţii vieţii active de muncă a femeilor prin eliminarea oricăror forme de discriminare pe piaţa muncii…
 • Migraţia forţei de muncă din Republica Moldova: implicaţii asupra sistemului de asigurări sociale pe termen mediu şi lung
  Anul: 2011 Autor: Vasile Cantarji, Natalia Vladicescu
  În prezent, majoritatea statelor lumii se confruntă cu grave provocări în domeniul protecţiei sociale a populaţiei social-vulnerabile. În pofida continuării creşterii productivităţii muncii, ritmurile acestei sporiri nu sunt în consonanţă cu amploarea altor fenomene, precum: îmbătrânirea demografică, creşterea inegalităţii în posedarea de resurse, exodul masiv al braţelor de muncă către statele mai dezvoltate.
 • Reforma privind sistemul de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi pornind de la o nouă abordare şi evaluare a dizabilităţii
  Anul: 2011 Autor: Lucia Gavriliță
  În lume sunt înregistraţi mai mult de un miliard de persoane cu dizabilităţi dintre care peste 200 de milioane de persoane se confruntă cu situaţii extrem de dificile din cauza severităţii dizabilităţii…​
 • Aplicarea bunelor practici privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate în Republica Moldova
  Anul: 2012 Autor: Viorica Antonov
  Munca nedeclarată este analizată prin prisma unei sinteze a cauzelor ce duc la apariţia şi dezvoltarea acesteia. În acest sens, sunt analizate rolul şi eficienţa instituţiilor de resort cum ar fi Inspecţia Muncii combaterea şi prevenirea muncii la negru sau a muncii nedeclarate şi a plăţilor salariilor în plic. Totodată, sunt analizate caracteristicile socio-demografice ale muncii nedeclarate.​
 • Îmbătrânirea populaţiei: de la provocări la beneficii
  Anul: 2012 Autor: Olga Găgăuz
  În condiţiile în care speranţa de viaţă creşte continuu, se măreşte numărul şi ponderea persoanelor vârstnice în structura populaţiei, multe state recurg la creşterea vârstei de pensionare. În acest context, este deosebit de importantă crearea condițiilor ca oamenii în vârsta prepensionară şi pensionară să nu fie discriminaţi pe piaţa muncii…​
 • Migraţia cadrelor didactice din Moldova: brain gain sau brain waste?
  Anul: 2012 Autor: Diana Cheianu-Andrei
  Migraţia populaţiei reprezintă unul dintre cele mai complexe procese sociale care influenţează societatea contemporană, fiind determinată de nivelul de dezvoltare social economică a statelor şi regiunilor de pe globul pământesc, dar şi de factori politici, etnici, culturali, religioşi, ecologici…
 • Incluziunea persoanelor cu dizabilități în cîmpul muncii – realități și perspective
  Anul: 2012 Autor: Lucia Gavriliță, Tatiana Cernomoriț, Aliona Chisari
  În Republica Moldova, ocuparea persoanelor cu dizabilităţi este menţionată ca prioritate în toate documentele strategice publice privind ocuparea în general, precum şi în ce priveşte integrarea persoanelor cu dizabilităţi. Care este însă realitatea ocupării persoanelor cu dizabilităţi în țara noastră…
 • Calitatea vieții copiilor - un factor de impact în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova
  Anul: 2014 Autor: Gagauz Olga, Buciucianu-Vrabie Mariana
  Conștientizând provocările demografi ce pentru dezvoltarea socioeconomică a Republicii Moldova (în special reducerea numărului populației și îmbătrânirea demografi că), trebuie să înțelegem totodată că problema nu se limitează doar la cantitate, ci într-o măsură hotărâtoare este determinată de calitatea potențialului uman…​
 • Sănătatea reproducerii: beneficiu individual şi colectiv
  Anul: 2014 Autor: Diana Cheianu-Andrei
  Problemele ce ţin de sănătatea populaţiei sunt strâns legate de natura, esenţa şi condiţia umană. sănătatea, pe de o parte, vizează omul pornind de la natura sa biologică şi psihologică, omul cu capacităţile lui native, bio-genetice, structurate anatomo-fiziologic şi structural-func-ţional. Pe de altă parte, sănătatea individului are o dimensiune socială, pe care individul uman o capătă în societate…
 • Dezvoltarea economiei sociale din Republica Moldova prin prisma promovării egalităţii de gen
  Anul: 2016 Autor: Dorin Vaculovschi, Viorica Antonov
  Studiul susține importanța elaborării planului de acțiuni de dezvoltare a antreprenoriatului social, care va fi principalul document ce va aborda toate aspectele de sprijin pentru sectorul de economie socială, inclusiv sprijinul financiar, suportul cu subvenții și mecanisme de instruire, pregătire a persoanelor implicate în antreprenoriatul social, în special a femeilor de toate vârstele…​

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri