Achizitii publice

Achizitii publice

Integritatea și transparența în achizițiile publice sunt atribute indispensabile ale bunei guvernări într-un stat democratic. Sectorul achizițiilor publice este unul sensibil și expus riscurilor de corupție, prin urmare necesită control și monitorizare din partea societății civile cu scopul protejării interesului public al cetățeanului. IDIS ”Viitorul” consideră că societatea civilă are un rol important în procesul de reformare a sistemului de achiziții publice. De aceea, un dialog deschis dintre Guvern, societatea civilă și comunitatea de afaceri este elementul cheie în acest proces. Principalul obiectiv al nostru este să contribuim la creșterea transparenței, integrității și eficienței achizițiilor publice din Republica Moldova, dar și a încrederii societății în faptul că banii publici sunt utilizați în interesul public.

 

 • Evaluarea sistemului de soluționare a contestațiilor în sectorul achizițiilor publice
  Anul: 2018 Autor: Vadim Țurcan, Diana Enachi
  Reformarea sistemului de achiziții publice este necesară în vederea ajustării sistemului naţional la standardele internaţionale și racordarea acestuia la acquis-ul comunitar, potrivit angajamentelor asumate de Republica Moldova odată cu ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Un proces de achiziție publică eficient presupune inclusiv un sistem al căilor de atac funcțional și eficient în interesul tuturor actorilor, care să ofere remedii și soluții corecte în cazul unor abateri și încălcări a legislației.
 • Raport de monitorizare a achizițiilor publice (Orhei) II
  Anul: 2018 Autor: Tatiana Djamanov, Diana Enachi
  Primăria mun. Orhei desfășoară anual, în calitate de autoritate contractantă, proceduri de achiziție în valoare de zeci de milioane de lei. De la începutul anului 2018, potrivit datelor publicate pe pagina web a AAP, au fost atribuite 18 contracte de achiziție publică, în care Primăria Orhei are calitatea de autoritate contractantă.
 • Raport de monitorizare a achizițiilor publice (Bălți) II
  Anul: 2018 Autor: Diana Grosu
  Planul de achiziții pentru anul 2017 al AC este primul plan publicat pe pagina web a autorității publice.3 Elaborarea numeroaselor planuri de achiziții publice, inclusiv modificările acestora, separat pe fiecare direcție a Primăriei mun. Bălți, accesul la datele despre achiziții publice pentru monitorii procesului de achiziție publică, dar și pentru cetățenii municipiului Bălți.
 • Raport de monitorizare a achizițiilor publice (Rezina) II
  Anul: 2018 Autor: Valeriu Rusu
  Conform Planului de achiziții, Primăria orașului Rezina a planificat pentru anul 2018 achiziții în valoare de circa 11,5 milioane lei (44 de proceduri de achiziții). Pe parcursul anului 2018 au fost operate 3 modificări (în valoare de 681.000 lei) și 2 rectificări la planul anual de achiziții în legătură cu rectificarea bugetului orașului. Planul de achiziții modificat și rectificările la Plan au fost publicate și sunt disponibile pe pagina web a autorității locale. Bugetul orașului Rezina pentru anul 2018 constituie circa 25 milioane lei. Prin urmare, circa 46% dintre resursele bugetare vor fi utilizate prin intermediul achizițiilor publice. Acest fapt confirmă necesitatea respectării principiilor de transparență și eficiență în procesul de achiziție publică.
 • Indexul de încredere în sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova
  Anul: 2018 Autor: Viorel Pîrvan, Diana Enachi, Carolina Ungureanu, Natalia Vlădicescu
  Indexul de încredere în sistemul achizițiilor publice din Republica Moldova își propune drept scop de a aduce într-o formă complexă și sistematică opiniile cetățenilor și comunității de afaceri cu privire la utilizarea banilor publici prin intermediul sistemului național de achiziții publice. Principalul obiectiv este de a impulsiona o legătură mai bună între așteptările cetățenilor și ale sectorului privat și rezultatele procesului decizional atinse de autoritățile publice.
 • RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZIȚIILOR PUBLICE (Primăria orașului Rezina)
  Anul: 2018 Autor: Valeriu Rusu
  Primăria oraşului Rezina a desfăşurat, în prima jumătate a anului 2018, mai multe proceduri de achiziții publice, dar pentru monitorizare şi analiză au fost selectate proceduri ce țin de infrastructura rutieră şi tratarea apelor reziduale.
 • RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZITIILOR PUBLICE (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLȚI)
  Anul: 2018 Autor: Diana Grosu
  Primăria municipiului Bălți asigură transparența achizițiilor publice inclusiv prin intermediul paginii web ofciale. Pe pagina ofcială a autorității locale există o secțiune distinctă ”transparență”. La rubrica transparență există subrubrica Achiziții publice.
 • RAPORT DE MONITORIZARE A ACHIZIțIILOR PUBLICE (PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORHEI)
  Anul: 2018 Autor: Tatiana Djamanov
  Primăria municipiului Orhei este una dintre cele mai mari autorități contractante din Republica Moldova. Acest lucru îl denotă și suma care a fost planificată pentru achiziții publice în anul 2018 (cca 25.000.000 lei) și este valabil, mai cu seamă, în cazul autorităților contractante – instituții publice care administrează localități (orașe, comune, sate).
 • Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC)
  Anul: 2018 Autor: Viorel Pîrvan
  Reformarea sistemului de achiziții publice este necesară în vederea ajustării sistemului naţional la standardele internaţionale și racordarea acestuia la acquis-ul comunitar, potrivit angajamentelor asumate de Republica Moldova odată cu ratifcarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Un proces de achiziție publică efcient presupune nu doar un cadrul legislativ corespunzător, dar și un sistem al căilor de atac funcțional și efcient în interesul tuturor actorilor, care să ofere remedii și soluții corecte în cazul unor abateri și încălcări a legislației.
 • Practici de detectare și contracarare a practicilor anticoncurenţiale în cadrul procedurilor de achiziţie publică
  Anul: 2018 Autor: Viorel Chivriga
  În ultima perioadă de timp, domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova a avansat semnificativ. Au fost aprobate o nouă lege a achizițiilor publice, o serie de hotărâri de guvern, care formează cadrul normativ secundar, Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020. Pe de altă parte, au fost create noi elemente de origine instituțională, printre care Agenţia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor. La fel, în prezent are loc extinderea și dezvoltarea sistemului de achiziții electronice, care este un instrument eficient de asigurare a transparenței și eficienței în domeniul achizițiilor publice.
 • Ghid. Contestarea în achizțiile publice
  Anul: 2018 Autor: Cristian CAINARIAN, Diana ENACHI, Veaceslav IONIȚĂ, Daniela PANUȘ, Carolina UNGUREANU
  Un proces de achiziție publică efcient presupune nu doar o legislație comprehensivă dar și o bună funcționare a cadrului instituțional, a sistemelor de prevenire a corupției și a sistemului de remedii și căi de atac. Iar un sistem de remedii și căi de atac funcțional și efcient este în interesul tuturor actorilor din sistemul achizițiilor publice – autoritățile contractante, operatorii economici, dar și societatea, în general.
 • Ghidul achizțiilor publice pentru autoritățile contractante
  Anul: 2017 Autor: Aurelia BOTICA, Diana ENACHI, Viorel PÎRVAN, Nadejda TANASOV, Carolina UNGUREANU
  Prezentul ghid se adresează în principal autorităților contractante în scopul cunoaşterii şi aplicării legislației în domeniul achizițiilor publice şi nu înlocuieşte nicio prevedere legală în domeniul achizițiilor publice, acest document avînd un caracter informativ. ghidul este structurat astfel încât să reflecte etapele efective de urmat în cadrul procesului de atribuire a contractului de achiziții publice şi anume începând cu etapa de pregătire a procedurii de achiziție până la administrarea contractului de achiziții publice.
 • GHID PENTRU MONITORIZAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE INSTRUMENT PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ
  Anul: 2017 Autor: Viorel Chivriga, Diana Enachi, Viorel Pîrvan, Carolina Ungureanu
  Cheltuielile și achizițiile publice transparente dau tonul bunei guvernări. În Republica Moldova, achizițiile publice rămân a f un domeniul vulnerabil la nereguli, fraude și corupție, fapt ce amplifcă rolul societății civile în supravegherea modului în care se desfășoară acestea. Lipsa de transparență a procesului de achiziție, corupția, lipsa mijloacelor electronice și gradul scăzut de profesionalism al actorilor implicați sunt problemele majore ale sistemului de achiziție publică. Toate acestea produc efecte negative asupra dezvoltării infrastructurii sociale și economice, prestării de servicii publice și sporirea încrederii cetățenilor și mediului de afaceri în instituțiile statului.
 • Creşterea eficienţie sistemului de achiziţii publice
  Anul: 2014 Autor: Angela Secrieru
  Sistemul de achiziţii publice (AP) din Republica Moldova se confruntă în prezent cu probleme complexe, acestea determinând, conform evaluării BERD (2011), un nivel redus de conformitate a cadrului instituţional şi un nivel mediu de conformitate a cadrului legal al AP din Republica Moldova la standardele europene. Privind procesul de AP, cele mai pronunţate deficienţe sunt înregistrate la etapa de pre-achiziţie (corespundere redusă), celelalte două faze (licitaţia şi post-licitaţia) înregistrând o conformitate medie...
 • Achizițiile publice în Republica Moldova probleme, reglementări și reforme așteptate
  Anul: 2016 Autor: Diana Enachi, Viorel Chivriga
  În ultimul raport de evaluare a sistemului național de achiziții, realizat de Banca Mondială în 2010, sunt elucidate câteva aspecte ale cadrului legal care trebuie îmbunătățite, printre care: lipsa unor criterii clare de evaluare a prețului și calității în selectarea ofertelor de către autoritățile contractante, lipsa unor instrucțiuni clare despre cum ar trebui autoritățile contractante să includă măsuri de prevenire a fraudelor și corupției în documentele de licitație, lipsa unor prevederi care să definească conflictul de interese și reguli de evitare a acestuia...
 • Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici
  Anul: 2016 Autor: Diana Enachi, Viorel Chivriga
  Achiziţiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie. Valoarea contractelor de achiziţii publice înregistrate de Agenția Achiziții Publice (AAP) în anul 2014 a însumat 11538,4 mil. lei, ce constituie circa 10,3% din Produsul Intern Brut (111757 mil. lei). Organizarea unor proceduri de achiziţii transparente, nediscriminatorii, competitive şi deschise este o condiție indispensabilă pentru servicii și investiții publice de calitate...
 • Crearea Agenției de Soluționare a Contestațiilor – o nouă etapă în dezvoltarea sistemului de achiziții publice
  Anul: 2016 Autor: Diana Enachi
  Sistemul căilor de atac în sectorul AP garantează transparență, integritate și eficiență în utilizarea resurselor publice. Acest sistem contribuie la punerea în aplicare a politicilor în domeniul AP, protejând, totodată, interesele sectorului privat. Ofertanții necâștigători în cadrul procedurilor de achiziție ar trebuie să fie văzuți ca o categorie specială de contestatari, în special datorită provocărilor cu care se confruntă vizavi de protejarea principiilor de bază ale achizițiilor publice – transparența și concurența loială...

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri