Noutăţi

Forumul organizațiilor regionale de tineret a întrunit la IDIS “Viitorul” tineri din toate regiunile Republicii Moldova

 

În data de 27 noiembrie, IDIS „Viitorul”  a găzduit Forumul organizațiilor regionale de tineret pentru modernizarea regiunilor. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate rezultatele proiectului „Consolidarea capacităților organizațiilor nonguvernamentale de tineret din regiunile Nord, Centru și Sud” din cadrul Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret al MECC și în care au fost implicate numeroase organizații non-guvernamentale de tineret și care promovează politici în sfera tineretului, voluntari și reprezentanți ai autorităților publice locale cu competențe în sfera politicilor de tineret din cele trei regiuni de dezvoltare are țării. Cu aceeași ocazie au fost prezentate rezultatele concrete și limitele activităților, evenimentelor, instruirilor și vizitelor de studiu la care au participat în mod nemijlocit în jur de 280 de voluntari, specialiști și lucrători în sectorul de tineret, membri ai OSC de tineret sau pur și simplu tineri interesați de subiectele de instruire și/sau discuție.

La Forum a fost prezentat și discutat studiul “Necesitățile dezvoltării sectorului asociativ de tineret din regiunile Republicii Moldova” redactat la comanda IDIS “Viitorul” de către experții Veaceslav Berbeca, Eduard Țugui și Ana Indoitu în cadrul proiectului amintit. Studiul este alcătuit din trei componente: 1) analiza cadrului legal și legislativ al formelor de asociere a tineretului din Republica Moldova, 2) evoluția dezvoltării instituționale a organizațiilor de tineret (2013-2018) și 3) prezentarea rezultatelor unui sondaj socilogic realizat de IDIS “Viitorul” în septembrie 2019 și care care a fost întocmit inclusiv pe baza datelor adunate de echipa de implementare pe parcursul vizitelor de lucru întreprinse în regiunile Nord, Centru și Sud din R. Moldova.  

Ulterior, tinerii participanți la forum s-au împărțit în patru grupuri de lucru în care au discutat principalele probleme și provocări identificate în cadrul studiului prezentat și la care ei au încercat să vină cu soluții și recomandări. Astfel, la problema identificată în urma analizei chestionărilor și care ține de nivelul scăzut al valorilor moral-spirituale ca rădăcină a problemelor cu care se confruntă tinerii din regiuni, participanții la forum și-au exprimat părerea că un rol mai activ în acest sens ar trebui să-și asume familia, dar că, în același timp aceasta nu se poate întîmpla din cauza faptului că multe familii sunt destrămate. În atare situație, ar trebui să se implice mai serios școala, grădinița, dar și organizațiile de tineret care ar trebui să-i implice pe tineri în activitățile lor pentru ca, pe această cale, să le insufle repere morale și spirituale. Participanții au fost totodată de părerea că biserica, care este considerată a fi un pilon al societății noastre, ar trebui să-și asume un rol mai constructiv în viața tinerilor, fiind adus pe această cale exemplul educației sexuale – căreia un număr mare al reprezentanților clerului i se opune, dar fără de care nu este posibilă limitarea numărului avorturilor sau a răspîndirii printre tineri a bolilor cu transmitere sexuală. În aceeași ordine de idei, participanții au considerat că în situația actuală de criză a sectorului de tineret, caracterizată de emigrarea în masă și problema pasivității sociale a tinerilor, o soluție ar putea fi promovarea modelelor de succes și a liderilor care să ofere un exemplu alternativ tinerilor.

La problema insuficienței cadrelor responsabile de elaborarea și punerea în aplicare a politicilor pentru tineret, precum și fluxul sporit de cadre în interiorul instituțiilor însărcinate cu implementarea politicilor, participanții și-au exprimat părerea că este necesar de a fi făcute investiții în resursele umane, în tineri, și de la o vîrstă cît mai fragedă. Totodată, a fost exprimată și susținută părerea conform căreia specaliștii în domeniul tineretului ar trebuie să fie subordonați direct autorităților publice centrale, inclusiv să primească salarii de la centru, întrucît nu toate APL exprimă interes în angajarea specialiștilor de tineret. Acestora totodată ar trebui să le fie acordate sporuri salariale speciale pentru statutul de tînăr specialist, aparte de alte sporuri și adaosuri aplicabile.

În ce privește problema insuficienței tinerilor cu un nivel adecvat de educaţie-instruire necesar în scopul activării instituţionalizate în folosul general al tinerilor, participanții au identificat drept una din cauze insuficiența instruirii formale și informale și implicit, drept soluție, creșterea calitativă și cantitativă a acestora. La aceeași problemă au mai fost formulate următoarele recomandări: educarea tinerilor în vederea formulării și atingerii obiectivelor, încurajarea tinerilor să preia inițiativa, asigurarea unui nivel calitativ mai înalt de educație universitară pentru a-i stimula pe tineri să aleagă să-și facă studiile superioare în țară, reforma curriculei de liceu (încărcată cu obiecte de studiu de cele mai multe ori inutile pentru tinerii care nu sunt absolut deloc preocupați de ele) pentru a face timp dezvoltării personale și ocazionale și revitalizarea/înființarea centrelor artistice, de creație și sportive pentru copii și tineri.

Referitor la necesitatea menținerii unei baze de date actualizate a OSC-urilor regionale de tineret active, întocmită de IDIS „Viitorul” în cadrul prezentului proiect, participanții și-au exprimat părerea că aceasta trebuie să se afle în responsabilitatea MECC care trebuie nu doar să păstreze această bază de date într-o formă actualizată, dar să și o pună la dispoziția actorilor interesați, în primul rînd la dispoziția tuturor organizațiilor de tineret.

La problema lipsei oportunităților economice, participanții au formulat soluția organizării instruirilor economice pentru tineri, oficializarea/legalizarea studiilor la distanță de acest tip și digitalizarea cursurilor de instruire în acest domeniu (webinare online), precum și crearea unei platforme de promovare a oportunităților economice pentru tineri, organizarea unor forumuri a bunelor practici economice pentru tineri și a cadrelor necesare pentru schimburile de experiență.

Problema cadrului instituțional fragmentat cu instituții mult prea numeroase care au responsabilități în ce privește punerea în aplicare a politicilor pentru tineret, ceea ce rezultă inclusiv în fragmentarea și uneori dublarea responsabilităților a fost și ea discutată de participanți, care au formulat concluzia necesității autorităților publice locale cu privire la mecanismele de funcționare a instituțiilor la nivel central cu specificare clară a domeniilor de activitate și identificarea punctelor slabe, a necesității distribuirii directe și la primării, nu doar la consiliile locale, a informațiilor cu privire la instruirea specialiștilor în domeniul tineretului; pregătirea și instruirea specialiștilor calificați pe domenii specifice, ca de exemplu  - cultură, sport, educația, ș.a.; activizarea/relansarea comisiilor de tineret.

În legătură cu problema componentei slabe de management financiar şi durabilitate financiară în cadrul activității organizațiilor de tineret neguvernamentale și problema dependenţei de sursele externe de finanţare, participanții au formulat următoarele soluții și recomandări: organizarea instruirilor la subiectul colectării fondurilor și al administrației financiare eficiente, dezvoltarea antreprenoriatului social și a mijloacelor de venituri proprii, semnarea acordurilor de parteneriate cu autoritățile publice locale pentru susținerea organizațiilor de tineret (de exemplu, prin acordarea de spațiu de lucru), elaborarea strategiilor și a planurilor de acțiuni cu activități specifice orientate spre identificarea surselor de finanțare, promovarea și diseminarea mai largă a oportunităților de finanțare, crearea și dezvoltarea fondurilor locale de tineret.

Referitor la problema culturii instituţionale slab-dezvoltate în rîndul organizaţiilor de tineret neguvernamentale, participanții au fost de părerea că instruirile stardard de care beneficiază organizațiile de tineret trebuie să fie de o durată mai lungă, că ONG-urile ar trebui să fie obligate prin lege să aibă un regulament intern actualizat, să fie respectat și promovat principiul transparenței, activizarea schimbului de experiență cu alte organizații, dezvoltarea și susținerea proiectelor comune cu alte organizații, încheierea parteneriatelor cu organizații din străinătate și frecventarea de către membrii ONG-urilor a cursurilor de dezvoltare personală.

Pentru problema componentei slabe de PR și comunicare a organizațiilor de tineret, participanții la forum au indentificat următoarele soluții și recomandări: organizarea instruirilor și cursurilor în domeniul PR, asigurarea prezenței online prin crearea de pagini pe rețelele de socializare, angajarea de către OSC a specialiștilor strict pe acest doemniu, crearea unei platforme a organizațiilor de tineret, asigurarea sustenabilității și funcționării organizațiilor, instruiri în domeniul management și social media, creare ghidurilor de comunicare a politicilor în domeniul tineretului, organizarea forumurilor periodice a organizațiilor de tineret, promovarea bunelor practici și a organizațiilor de succes din domeniul tineretului, organizarea vizitelor de studiu la cele mai active OSC din doemniu.

În ce privește problema lipsei  mecanismelor de coordonare între autoritățile publice de diferite niveluri și profiluri pentru implementarea planurilor, strategiilor, dar și a inițiativelor și politicilor de tineret, participanții au fost de părerea că aceasta poate fi rezolvată sau măcar atenuată printr-o serie de măsuri precum implicarea cetățenilor în procesul decizional și activități de monitorizare și evaluare a acestuia, încheierea acordurilor de colaborare între acești actori, implementarea corespunzătoare a proiectelor de către acești actori, dezvoltarea componentei de PR, comunicare și advocacy, consolidarea transparenței, adaptarea practicilor acestor structuri la contextul dat de realitățile locale/naționale etc.

Problema pasivității sociale în rîndul tinerilor participanții au pus-o în strînsă legătură cu cea a lipsei de informare și au considerat că poate fi rezolvată dacă în procesul de educație formală se va ține cont de particularitățile de vîrstă ale tinerilor și li se vor oferi exemple relevante pentru categoriile de vârstă corespunzătoare. Necesitatea introducerii lecțiilor interactive, a perfecționării metodelor de lucru în instituțiile de învățămînt, activitățile de responsabilizare a tinerilor, prezentarea beneficiilor asumării unei atitudini proactive și promovarea tinerilor activi au constitut o serie de alte soluții identificate la această problemă.

Soluția identificată de tineri la problema cooperării insuficiente între organizaţiile regionale de tineret şi autorităţile publice centrale și lipsa de implicare a celor din urmă în rezolvarea problemelor tinerilor din regiuni, tinerii particanți la forum au propus ca soluție crearea unor platforme comune de comunicare și discuții între cele două părți, angajarea și promovarea specialiștilor motivați să lucreze în sectorul respectiv, instituirea mecanismelor de suport a ONG-urilor și consolidarea capacităților acestora din urmă.

Problema prevenirii migrației tinerilor și politicile de repatriere a tinerilor din regiuni identificată în studiul prezentat a fost și ea discutată pe larg de tinerii prezenți, fiind identificate drept soluții pentru ea necesitatea existenței pe piață a unor salarii dacă nu competitive atunci care măcar să asigure un minimum decent de existență, încurajarea tinerilor antreprenori să creeze start-upuri prin scutirea lor de taxe și impozite, reforma sectorului corupt de justiție, creșterea nivelului calitativ al educației, refacerea infrastructurii decăzute în ultimii treizeci de ani, crearea unor programe de achiziționare a locuințelor accesibile pentru tineri, crearea oportunităților economice la nivel local/rural, ș.a.

Referitor la problema mult-așteptatei Agenții Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activităților de Tineret promisă încă din 2016, tinerii și-au exprimat părerea că pentru a fi siguri că aceasta va deveni odată și odată activă este necesar să fie continuate campaniile de advocacy, precum cea organizată de CNTM – “Unde-i agenția?” și care transmit clar autorităților semnalul că tinerii urmăresc evoluția evenimentelor referitor la această structură de care sectorul asociativ de tineret are mare nevoie. Referitor la componenta de advocacy, identificată în studiu ca fiind una dintre cele mai slabe domenii de capacitare ale organizațiilor de tineret, participanții la Forum au fost de părerea că soluția trebuie să vină în primul rînd prin activități de capacitare a ONG-urilor, prin atragerea suportului financiar, prin oferirea de mai multe oportunități și o deschidere mai mare din partea APL și prin crearea acelor comisii consultative pentru politici publice în sectorul de tineret la nivel local care sunt prevăzute în articolul 11 al Legii cu privire la tineret, dar care în fapt nu există.

La finalul Forumului, organizatorii au anunțat crearea Platformei online a organizațiilor de tineret pentru modernizarea regiunilor, ca mijloc de asigurare a sustenabilității proiectului, și pentru a oferi organizațiilor regionale de tineret un instrument util prin care acestea să poată păstra și aprofunda legăturile pe care le-au stabilit în cursul participării la activitățile prezentului proiect, să poate împărtăși bune practici și afla unii de la alții despre oportunitățile existente de conclucrare și cooperare.

Pentru detalii suplimentare cu privire la acest eveniment sau la acest proiect, vă rugăm să-l contactați pe Mihai Țurcanu la numărul de telefon 062098955, sau pe adresa de e-mail: mihai.turcanu@protonmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us