Noutăţi

Progresul privind implementarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anul 2019

2020.02.24 Achiziții publice Tatiana Parvan Imprimă

 

Pe data de 21 februarie, IDIS “Viitorul” a prezentat la Chișinău raportul alternativ de monitorizare a implementării Planului sectorial de acţiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anul 2019. Raportul a fost elaborat şi prezentat de către experţii IDIS “Viitorul” - Diana Enachi şi Viorel Pîrvan în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Evenimentul a fost deschis de vice-directorul IDIS “Viitorul” - Carolina Ungureanu, care a făcut o introducere la subiect explicând audienţei - compusă din reprezentanţi ai instituţiilor cu responsabilităţi în implementarea planurilor de acţiuni anticorupţie, ai societăţii civile, mass-media ş.a.,  faptul că acesta este deja al doilea astfel de raport de monitorizare elaborat de experţii IDIS, primul fiind cel prezentat la 3 septembrie 2019 pentru perioada de referinţă a anului 2018. Carolina Ungureanu a subliniat aspectul continuităţii acestor activităţi care indică preocuparea pe termen lung a IDIS “Viitorul” faţă de consistenţa eforturilor anticorupţie în sfera achiziţiilor publice.

Olga Crivoliubic, managerul proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova” al PNUD Moldova  a subliniat importanţa pe care PNUD o acordă surselor alternative de monitorizare a implementării planurilor anticorupţie, iar Lidia Chireoglo, director adjunct al Centrului Național Anticorupție, instituţia abilitată cu coordonarea implementării Strategiei naţionale anticorupţie; doamna Chireoglo a menționat faptul că CNA salută implicarea în calitate sa de watchdog al societăţii civile în monitorizarea implementării planurilor anticorupţie.

Raportul prezentat prezintă o radiografie a progresului înregistrat în anul 2019 prin monitorizarea celor 10 acţiuni prevăzute în plan. Metodologia de monitorizare a cuprins atât instrumente de evaluare cantitativ, cât și de evaluare calitativă prin Rezultatele monitorizării atestă despre faptul că doar 10% din acțiunile prevăzute în plan pentru anul 2019 au fost realizate, 40% au fost parţial realizate, iar jumătate dintre acțiuni au fost calificate ca fiind nerealizate. În ceea ce privește evaluarea impactului produs de acțiunile prevăzute, se constată că o lipsa de impact în cazul a 60% dintre acțiunile prevăzute în Planul sectorial.

Autorii raportului au venit cu mai multe recomandări ce vizează eliminarea deficiențelor actuale și sporirea eficienței politicilor anticorupție în sectorul achizițiilor publice. Aceste ase referă la: definitivarea și consultarea publică a Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat și societatea pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat; elaborarea unei evaluări a beneficiilor centralizării (pe diferite domenii/regiuni) cu analiza celor mai bune practici internaționale (pilotarea pe 1-2 sectoare/regiuni);; analiza oportunității (re)introducerii controlului ex-ante selectiv în baza unei metodologii aprobate cu indicatori de risc; amendarea cadrului legal pentru a acorda AAP (altă instituție) competența de a sancționa contravențional persoanele care comit contravenții în achiziţiile publice; asigurarea utilizării MTender de către toate autoritățile contractante și amendarea cadrului legal pentru obligativitatea achizițiilor de valoare mică prin sistemul MTender; Eliminarea neconcordanțelor cu prevederile cadrului legal;

Experţii au recomandat și dezvoltarea sistemului electronic de achiziții  în scopul asigurării desfășurării ciclului integral al unei achiziții publice în mod electronic; al asigurării transparenței la toate etapele procesului de achiziție, în special la etapa executării contractului; generarea și înregistrarea electronică a contractelor,generarea rapoartelor conform criteriilor prestabilite, ); integrării unui instrument de evaluare a riscurilor de corupție, ş.a.

Experții au formulat și unele recomandări ce vizează cadrul de implementare și monitorizare a Planurilor sectoriale. Acestea se referă la: evaluarea integrală a progresului final privind implementarea Planului sectorial în perioada 2018-2019, pentru identificarea carențelor și a soluțiilor pentru implementarea ulterioară a acțiunilor care nu au fost realizate sau au fost realizate parțial; elaborarea unui nou Plan sectorial pentru perioada următoare (eventual perioada 2020-2022) cu organizarea discuțiilor publice și implicarea tuturor actorilor implicați în procesul de achiziții; sporirea transparenței în activitatea entităților responsabile de implementarea Planului sectorial, și publicate rapoartelor de monitorizare trimestriale pe pagina web a MF și CNA; perfecționarea mecanismului actual de dialog între instituțiile publice responsabile - să fie unul efectiv și permanent, cu roluri și responsabilități clare pentru fiecare instituție.

Acest eveniment a fost organizat de IDIS „Viitorul” în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului  Afacerilor  Externe  al  Norvegiei.

 

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us