Anunțuri

Selectarea unei companiei de audit

2022.03.01 Anunț Maria Procopciuc Imprimă

Selectarea unei companiei de audit care va efectua auditul financiar general al organizației pentru anii financiari 2020-2021

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS ”Viitorul”) anunță concurs de selectare a unei companiei de audit care va efectua auditul financiar general al organizației pentru anii 2020-2021. Auditul urmează să fie desfășurat începând cu data de 18 aprilie 2022, cu prezentarea Raportului de audit al organizației până la data de 30 iunie 2022.

Termeni de referință

Obiectul auditului

Compania selectată va efectua auditul general al organizației pentru perioada:

 • 1 ianuarie – 31 decembrie 2020. Raportul va fi prezentat până la data de 30 mai 2022.
 • 1 ianuarie – 31 decembrie 2021. Raportul va fi prezentat până la data de 30 iunie 2022.

Raportul de audit general al organizației

Scopul auditului general al organizației reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și managementului financiar, asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale pentru perioada de activitate 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 și perioada de activitate 1 ianuarie – 31 decembrie 2021.

Auditul financiar general al organizației va fi efectuat în conformitate cu Standartele Naționale de Contabilitate (”SNC”), Indicațiile metodice privind particularitățile  contabilității în organizațiile necomerciale aprobate de către Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr.188 din data de 30.12.2021, Standardele Internaționale (”ISA”).

În cadrul auditului general se va examina ținerea evidenței contabile și întocmirea dărilor de seamă contabile în conformitate cu Standartele Naționale de Contabilitate (”SNC”) și cu Indicațiile metodice privind particularitățile  contabilității în organizațiile necomerciale aprobate de către Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr.188 din data de 30.12.2021, reflectarea în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale.

La efectuarea auditului instituțional o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 • analiza cheltuielilor mijloacelor financiare și a documentelor corespunzătoare, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condițiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât și cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare. Numărul și volumul testelor aplicate va fi bazat pe analiza de risc și aceasta va fi descris în raport;
 • evaluarea sistemului de evidență contabilă a organizației, cu scopul de a determina dacă administrarea resurselor financiare se efectuează adecvat, veniturile și cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de primire și cheltuire a mijloacelor financiare;
 • verificarea acumulării și utilizării dobânzilor bancare la mijloacele financiare acordate de donatori, aflate în conturile organizației, dacă asemenea există;
 • verificarea daca veniturile și pierderile de la diferența de curs valutar sunt reflectate corect în  evidența contabilă;
 • verificarea achitării impozitelor și taxelor conform legislației în vigoare;
  verificarea corespunderii soldurilor la sfârșitul perioadei precedente cu soldurile la începutul perioadei curente.

Auditorii vor avea acces la toate documentele și actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare a resurselor financiare ale IDIS ”Viitorul”.

IDIS ”Viitorul” va asigura sprijinul și spațiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum și accesul acestuia la orice informație necesară.

Sarcini tehnice:

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat Centrului conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit  și de către auditor calificat și licențiat;
 • Pentru auditul efectuat, raportul va fi prezentat în 2 exemplare în limba română și engleză versiunea electronică a acestuia (în format pdf);
 • Raportul de audit general al organizației  și scrisoarea către management vor fi prezentate în ședința Consiliului de administrare IDIS ”Viitorul”.

Conținutul ofertei

Oferta de participare la concurs va include:

 1. Denumirea ofertantului, telefonul de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației;
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 3. Licența pentru activitatea de audit (copia);
 4. Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 1. Calificările generale (experiența companiei, calificarea şi componenta personalului pentru sarcina alocată, termenii) – 50 puncte;
 2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar – 50 puncte;

Punctajul maxim total – 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcție de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului.

Depunere  

Ofertele urmează a fi depuse până la 30 martie  2022, ora 18.00, la adresa str. Iacob Hâncu 10/14 sau la adresa: office@viitorul.org.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 15 aprilie 2022. 

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerare. 

Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul-limită de recepționare a ofertelor.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mail: office@viitorul.org

Persoana de contact: Aliona Lazarev, contabil șef : 060004067.

Urmărește-ne pe

rețele de socializare

Abonează-te la

Știri

Connect with us