Apel deschis al societății civile către autorități privind ajustarea cadrului legal privind lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice

 

Către:          Parlamentul Republicii Moldvoa

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

Agenția Achiziții Publice

13.07.2020

Coaliția organizațiilor societății civile pentru respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici solicită reglementarea expresă a limitării participării operatorilor economici incluși în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice la procedurile de achiziții publice, prin introducerea unei restricții exprese cu privire la încheierea contractelor de achiziție publică de valoare mică și a acordurilor adiționale.

Prezentul apel are la bază o lacună legislativă care înterzice participarea operatorilor economici incluși în lista de interdicție doar la procedurile de achiziții publice desfășurate în conformitate cu prevederile Legii 131/2015. Pe de altă parte, nu există o restricție expresă asupra încheierilor acordurilor de majorare a valorii contractelor de achiziții publice încheiate până la includerea acestora în lista de interdicție și/sau prelungirii valabilității acestor contracte.

Conform prevederilor art. 25 din legea menționată, „(1) Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită de către Agenţia Achiziții Publice cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică prevăzute de prezenta lege”. În aceeași timp, Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici, aprobat prin HG 1418/2016, prevede expres că acesta este aprobat în temeiul Legii 131/2015. Pe de altă parte, Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 665/2016, nu face nicio mențiune la lista de interdicție.

Această confuzie duce la situația în care mai mulți operatori economici incluși în lista de interdicție pentru încălcarea legislației în domeniul achizițiilor publice, continuă să beneficieze de dreptul de a participa la procedurile de achiziții publice, fie prin prelungirea termenelor și/sau valorii contractelor de achiziții publice încheiate anterior, fie prin participarea la procedurile de achiziție publică de mică valoare.

STUDIU DE CAZ. Cazul operatorului economic „Rodicons” SRL, inclus în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice prin Decizia din 12/19 din 16.07.2019, la solicitarea AGER, pentru prezentarea actelor false în cadrul unei proceduri de achiziții publice. Acest operator economic a încheiat, în anul 2016, un contract de achiziție de lucrări de modernizare a platformelor pentru colectarea deșeurilor menajere, cu Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău (DGLCA), cu valoarea de 26 356 997,48 lei. Deși la momentul încheierii, termenul de livrare a lucrărilor era de 15 luni, acest termen a fost prelungit de mai multe ori pe parcursul ultimilor ani. Două acorduri de prelungire a termenului de livrare și un acord de majorare a valorii contractului au fost încheiate după includerea „Rodicons” SRL în lista de interdicție. Mai detaliat despre acest caz găsiți aici.

Conform Raportului auditului conformității asupra executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău pentru anii 2018 – 2019 din 24.06.2020, ulterior includerii SRL „Rodicons” în lista de interdicție,  urmare a prezentărilor actelor false în cadrul unor proceduri de achiziție publică, aceasta a beneficiat de două contracte de valoare mică încheiate cu DGLCA: Contractul nr.96-C/19 din 22.08.2019, în sumă de 299.8 mii lei și Contractul nr. 105-C/19 din 13.09.2019, în sumă de 296.1 mii lei, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor imobilelor de pe șos. Muncești nr.794 și nr. 404. Potrivit explicațiilor responsabililor din cadrul DGLCA, la atribuirea contractelor nr. 96-C/19 din 22.08.2019 și Contractul nr. 105-C/19 din 13.09.2019, grupul de lucru nu a aplicat prevederile art.25 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice” și nu a examinat lista de interdicție a operatorilor economici, deoarece aceasta se referă doar la contractele atribuite în cadrul procedurilor de valoare mare: COP, LP, etc.;

Relevantă în acest sens este și concluzia din Raportul Curții de Conturi referitor la faptul că 274 de contracte (sau 70%) încheiate în perioada 2018 – 2019, au constituit contractele de mică valoare. În aceeași ordine de idei, Curtea de Conturi constată că „grupul de lucru pentru achiziții publice din cadrul DGLCA a admis divizarea achizițiilor prin încheierea de contracte separate, în scopul aplicării altor proceduri decât cele prevăzute regulamentar. În majoritatea cazurilor analizate, contractele de valoare mică au fost atribuite netransparent, în lipsa unor proceduri de control din partea Grupului de lucru, care ar combate practicile anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice și ar exclude sau ar diminua riscurile autorității contractante”.

Situațiile în care operatorii economici incluși în lista de interdicție reușesc să încheie în continuare contracte de achiziții publice de valoare mică sau să prelungească termenele și să majoreze valoarea contractelor de achiziții publice încheiate anterior este o practică întâlnită și în procedurile de achiziții publice desfășurate de alte autorități contractante. Într-un material publicat pe pagina revizia.md, s-a scos în evidență faptul că cel puțin 17 operatori economici incluși în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice, au reușit să colaboreze în continuare cu autoritățile Statului. În timp ce 4 dintre aceștia încheiaseră contracte de achiziții publice după ce au obținut încheieri judecătorești de suspendare a deciziilor de includere în lista de interdicție, alți 14 au reușit această performanță și în lipsa încheierilor de suspendare.

Admiterea operatorilor economici incluși în lista de interdicție în procedurile de achiziții publice, fie prin proceduri de achiziții publice de mică valoare sau prin prelungirea și majorarea valorii contractelor încheiate înainte de includerea în lista de interdicție, golesc de conținut principiul utilizării eficiente a banilor publici şi minimizării riscurilor autorităţilor contractante, dar și principiul asigurării concurenţei şi combaterii practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice, garantate la art. 7 din Legea 131/2015.

Reieșind din considerentele menționate, considerăm necesară ajustarea cadrului legal după cum urmează:

  1. Completarea prevederilor art. 25 din Legea 131/2015 cu sintagma „precum și continuarea implementării, inclusiv prelungirea termenelor și majorarea valorii contractelor de achiziții publice încheiate între operatorul economic inclus în lista de interdicție și o autoritate contractantă”, după sintagma „participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică”;
  2. Completarea HG nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile de valoare mică, prin aplicarea prevederilor art. 25 din Legea 131/2015 și HG nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici asupra procedurilor de achiziție de valoare mică;
  3. Completarea cap. III din Codul Contravențional al RM (Autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale) prin includerea reglementărilor referitor la autoritatea competentă să constate și să sancționeze contravențiile prevăzute la art. 327/1 Cod Contravențional (Încălcarea regulilor de iniţiere şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii publice).

Coaliția organizațiilor societății civile pentru respectarea principiilor de transparență și eficiență în utilizarea banilor publici

https://bit.ly/2USAznE